Kurumumuz Bünyesinde Stajyer Alınacaktır.

13 Şubat 2023

Staj Başvurusu
Kurumumuz Bünyesinde Grafik Tasarım Uzmanı Alınacaktır!

13 Mart 2023

İş Başvurusu
DUYURULAR

Türksam

Dünya’nın oldukça önemli bir coğrafyasında bulunan Türkiye’nin karşılaştığı hayati sorunların sağlıklı teşhis edilmesinde, analiz ve değerlendirmelerde bulunulmasında yaşanan sıkıntılar ortadadır.

Özellikle Türkiye’nin menfaatlerinin korunacağı çözümler üretilmesinde, karar alıcılara destek olmak ve yaşanan sorunların öncelikle Türk karar alıcıları ve Türk kamuoyu olmak üzere bütün dünya tarafından anlaşılabilmesine katkı sağlamak amacıyla bağımsız araştırma merkezlerine büyük görevler düşmektedir.

Türkiye; son yirmi yılda iyice belirginleşen küresel anlamda yeni siyasal atmosferin yansımasıyla birlikte, stratejik konumunun kaçınılmaz zemininde, merkezi ve milli niteliğini korumak, çok daha aktif olmak ve dinamik reflekslerde bulunmak zorunluluğu içine girmiştir. Çünkü Balkanlar’ı, Akdeniz ve Orta Doğu ile Karadeniz’i; Kafkasya, Hazar Denizi ve Orta Asya’yla buluşturan bu coğrafya; Soğuk Savaş sonrasının güçler çatışması yanında, küresel ve/veya bölgesel güç olma çabalarının da uygulama alanı olarak belirginleşmiştir.

Enerji ve su kaynaklarına, yeni pazar ve piyasa arayışına dayanan egemenlik çatışması, Soğuk Savaş sonrası dönemin uluslararası politika üzerindeki yansımalarını gözler önüne sermektedir. Bu yansıma da; Türkiye’nin, Soğuk Savaş sonrasına ilişkin yeni rol ve kimliğinin belirlenmesine yardımcı olmaktadır.

Söz konusu bu yeni rol ve kimlik; Türkiye’nin tek seçenekli değil, çok seçenekli; etkilenen değil, etkileyen; kanat ülke değil, merkez ülke; köreltici, daraltıcı, uysal değil, genişletici, üretici, yaratıcı, aktif ülke; sadece potansiyel bir bölgesel güç değil, aktif bir bölgesel güç; kısa dönemli değil, uzun dönemli stratejik öngörü; silah pazarı olmuş bir ülke değil, milli savunma sanayisi olan bir ülke ve sadece günü yaşayan değil, geleceği tasarlayan bir ülke olmasını gerekli kılmaktadır.